(Για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στην  Έκθεση)


Έναρξη: 26 Ιουνίου

Λήξη:  με το τέλος των Πανελλαδικών

Μαθήματα: Δευτέρα – Τρίτη Τετάρτη- Πέμπτη – Παρασκευή


ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 10
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 13

 

Αναλυτικότερα:

  • Διδάσκονται όλες οι θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης (και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου). Συμπληρωματικά, αναλύονται θέματα διαχρονικά και επίκαιρα αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.
  • Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν τη θεματολογία αυτή μέσα από τη μελέτη σχεδιαγραμμάτων και την επεξεργασία κειμένων όλων των ειδών, όπως αποδεικτικά και στοχαστικά δοκίμια, άρθρα από τον ελληνικό και τον διεθνή τύπο, αποσπάσματα από επιστημονικές μελέτες και λογοτεχνικά έργα.
  • Γίνεται διεξοδική ανάλυση των τεχνικών σύνθεσης του προλόγου, του επιλόγου και των επιχειρημάτων. Επίσης, οι υποψήφιοι μαθαίνουν πώς να γράφουν σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. άρθρο, επιφυλλίδα, επιστολή, προφορική εισήγηση, δοκίμιο).
  • Υπάρχει ξεχωριστή ενότητα του μαθήματος, όπου δίνεται βαρύτητα στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου (π.χ. ετυμολογία λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, παράγωγα και ένταξη τους στον λόγο) με ένα πλήθος ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  • Οι υποψήφιοι εξασκούνται εβδομαδιαίως στην περίληψη, με δεδομένο ότι πολλοί δυσκολεύονται στην ανάπτυξη ενός συνοπτικού και συνάμα περιεκτικού κειμένου.
  • Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα φαινόμενα (και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου) αναφορικά με την οργάνωση, τη νοηματική σύνδεση, τη μορφή, τη σύνταξη, τη γλώσσα και το ύφος του κειμένου (π.χ. τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, συνοχή και συνεκτικότητα, ενεργητική και παθητική σύνταξη, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας, λειτουργία των ρηματικών προσώπων, χρήση σημείων στίξης κ.λ.π).
  • Τέλος, κάθε εβδομάδα οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε διαγωνίσματα τρίωρης διάρκειας. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μετά το διαγώνισμα και στη διάρκεια του μαθήματος γίνεται αναλυτική διόρθωση στην τάξη. Δίνονται, επίσης, υποδειγματικές απαντήσεις στους μαθητές, ώστε να βελτιώσουν τη μορφή, τη δομή και το περιεχόμενο των απαντήσεών τους σε όλα τα μέρη της γραπτής εξέτασης.

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου