ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η οποία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αν δε γραφτούν μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. 2. Ο υποψήφιος καταθέτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκει στη Γραμματεία της σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει η εγγραφή του. Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.  Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται. 3. Οι εισαγόμενοι που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Ο εισαγόμενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο: Βεβαίωση διαμονής  του ενός ή και των δύο γονέων του υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... είναι ελληνικής καταγωγής, κατοικεί και διαμένει μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) έτη στην τελευταία δεκαετία, δηλαδή από ........................ μέχρι  ..........................., στη χώρα  και δεν είναι ο ίδιος ή η σύζυγός του υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

                                                                           ....................................... 20...

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο: Βεβαίωση υπηρεσίας του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων).

 Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ............... υπηρέτησε ως (1) ................... στ (2) ...................... από ........... μέχρι και ………  Τη βεβαίωση αυτή ζήτησε ο\η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της  (3) .................................. αίτηση εισαγωγής σε σχολή  ή τμήμα της Ανώτατης  εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                             

1) Αναγράφεται κατά περίπτωση                               ......................................... 20...     Εκπαιδευτικός, Στρατιωτικός κ.λ.π. 2) Αναγράφεται η Δημόσια Υπηρεσία                              Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος     ή ο Διεθνής Οργανισμός (π.χ. Λύκειο      Νυρεμβέργης ή Γραφείο Συμβούλου             (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)     Εκπαίδευσης Βόννης, ΟΗΕ κ.λ.π.)        3) Αναγράφεται το όνομα του παιδιού.         

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο: Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής του ενός ή και των δύο γονέων του υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία ελλήνων αποφοίτων ξένων και κυπριακών λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί  και διαμένει μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία πενταετία (5), δηλαδή από ........................ μέχρι και ........................ στη χώρα .............

Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

                                                                           ....................................... 20...                                                                             Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο

εξωτερικό

……………………….. ………………………….. (αρμόδια εκπαιδευτική αρχή)

                                     

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………φοίτησε πλήρως στις παρακάτω τάξεις Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης …………… (τάξη) κατά τα σχολικά έτη: ................

                                                                      ....................................... 20...                                                                               Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο: Βεβαίωση τρόπου εγγραφής και σχολείου προέλευσης

 ……………………………………………… (Σχολείο αποφοίτησης στην Ελλάδα)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………… έκανε εγγραφή στην …………. τάξη του ……………………

Γενικού Λυκείου με την αριθ. ………….………Απόφαση Διεύθυνσης Δ.Ε. προερχόμενος από το

σχολείο……………...............

                                                                           ....................................... 20...

                                                                                  Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                             

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο: Βεβαίωση βαθμολογίας*

.......................................(Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή Συντονιστές Εκπαίδευσης ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Χώρα μας, η μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης από το Σχολείο ......................... που έχει ο/η ............................... είναι ..................................... (αριθμητικώς και ολογράφως) σε αντιστοιχία εικοσάβαθμης (0- 20) βαθμολογικής κλίμακας.

* Η βεβαίωση αυτή απαιτείται                                                     ....................................... 20...   μόνο για υποψηφίους                                  Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)   της κατηγορίας 3 και 5 (αποφοίτων   ξένων σχολείων που λειτουργούν   στο εξωτερικό)                                     (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο: Βεβαίωση προγράμματος σπουδών σχολείου αποφοίτησης και δικαιώματος εισαγωγής του υποψηφίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  ............................................................(αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο .................................. από το οποίο αποφοίτησε ο/η .................................... (ονοματεπώνυμο) ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της ........................................... (όνομα χώρας) και  ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας, ο τίτλος απόλυσης από το ανωτέρω Σχολείο του παρέχει δικαίωμα να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

                                                                                     ....................................... 20...                                                                                                                                                                        Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                                                                                      (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο: Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  για τη συμμετοχή μαθητών-  αθλητών σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε   ροπονητικά κέντρα του εξωτερικού.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Bεβαιώνεται  ότι o Αθλητής/η Αθλήτρια ………………………..(ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας), του/της …………………………… ,είναι μέλος της Προολυμπιακής Ομάδας…………………………..  (ονομασία αθλήματος) και συμμετέχει/συμμετείχε στην προετοιμασία της προολυμπιακής ομάδας της Ελλάδας στα προπονητικά κέντρα του εξωτερικού τα έτη……………………………

                                                                                     ....................................... 20...                                                                                                                                                                        Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                                                                                      (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου