ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του
εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του
ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει.


Κάντε κλίκ εδώ να δείτε την Υπουργική Απόφαση

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου