ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

α) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών για την επιλογή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης κατά περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις) και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω.

β) Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία διερευνούνται από επιτροπή που λειτουργεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο (2) μικρές φωτογραφίες, αντινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφιμα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη γιατρό.

γ) Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι:

δ) Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί τον βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου