ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Δημιουργούνται 4 ομάδες Προσανατολισμού με ένα επιστημονικό Πεδίο ανά ομάδα και ο υποψήφιος επιλέγει μόνο ένα Πεδίο και όχι δυο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τα Επιστημονικά Πεδία είναι:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Λατινικά.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής με εξεταστέα μαθήματα Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική; με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

2. Ο βαθμός απολυτηρίου προσμετράται κατά 2% από την Α'Λυκείου, 3% από την Β'Λυκείου και κατά 5% από τη Γ'Λυκείου από το σχολικό έτος 2023 και μετά. Ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα προσμετράται κατά 90%.

3. Ο βαθμός του Απολυτηρίου δεν προσμετράται για την εισαγωγή των υποψηφίων για τα έτη 2020-2021 και 2021-2022.

4. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων (ξένη γλώσσα, σχέδιο, ΤΕΦΑΑ κ.λ.π) θα γίνεται μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις για όλους.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 2022-2023, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

  • Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
  • Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω.
  • Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

 

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο:επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

Α' ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Με συντελεστή 1,3)                          16,3

Β' ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Με συντελεστή 0,7)                          18,4

Γ' ΜΑΘΗΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ)                                                                 17,2

Δ' ΜΑΘΗΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ)                                                                16,1

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ                      68,0   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ: [(68x2)+(16,3x1,30)+(18,4x0,70)]x100=(136+21,19+12,88)x100=  17.007 ΜΟΡΙΑ                            

 


 

 
 

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου