1. Δημιουργούνται 4 ομάδες Προσανατολισμού με ένα επιστημονικό Πεδίο ανά ομάδα και ο υποψήφιος επιλέγει μόνο ένα Πεδίο .Τα Επιστημονικά Πεδία είναι:
  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Λατινικά.
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής με εξεταστέα μαθήματα Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική; με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Α Μηχανογραφικό

Όταν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες οι υποψήφιοι συμπληρώνουν Μηχανογραφικό, χωρίς περιορισμό επιλογών ,για όσες σχολές επιθυμούν από το επιστημονικό τους πεδίο, αρκεί να έχουν εξασφαλίσει την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΒΕ) στη σχολή που θα δηλώσουν προτίμηση.

Β Μηχανογραφικό

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και Β’ Μηχανογραφικό για τις Σχολές των ΙΕΚ εφόσον το επιθυμούν.

Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου και όχι η επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΒΕ)

Η (ΕΒΕ) μεταβάλλεται κάθε χρόνο και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που ορίζει κάθε Πανεπιστήμιο. Οι συντελεστές κυμαίνονται από 0,80 – 1,20 για τα 4 μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου και από 0,70-1,10 για τα ειδικά μαθήματα.

Αν για παράδειγμα ο μέσος όρος των βαθμολογιών των υποψηφίων ενός πεδίου είναι 11,56, η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται, αν ο συντελεστής εισαγωγής σε μια Σχολή είναι λ.χ. 0,80, θα είναι 11560x0,80=9.248 μόρια. Επομένως στη σχολή αυτή δεν θα μπορεί να εισαχθεί κανένας με λιγότερα μόρια.

Οι υψηλόβαθμες σχολές κατά κανόνα επιλέγουν τον ανώτατο συντελεστή 1,20 ενώ οι χαμηλόβαθμες επιλέγουν συνήθως το χαμηλότερο συντελεστή 0,80 για να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν το ενδεχόμενο να μείνουν πολλές θέσεις κενές και να μην δεχθούν νέους φοιτητές. Φέτος σε πολλές σχολές δεν κατάφερε να εισαχθεί κανένας υποψήφιος γιατί δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βάση.

Συντελεστές Βαρύτητας

Η καθιέρωση των συντελεστών αλλάζει σημαντικά τον υπολογισμό των συνολικών μορίων που θα συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, αφού με την ίδια βαθμολογία, σε πολλές σχολές ή τμήματα θα συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων. Μπορεί δηλαδή σε μια σχολή να συγκεντρώνει 16.000 μόρια και σε μια άλλη με την ίδια βαθμολογία, 16.800, σε άλλη 15.450 και σε κάποιες άλλες διαφορετικό αριθμό. Για παράδειγμα σημειώνουμε ότι με την ίδια βαθμολογία για να εισαχθεί κάποιος στη Βιολογία Αθήνας συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια από τη Βιολογία Θεσσαλονίκης γιατί οι δύο σχολές δίνουν διαφορετικούς συντελεστές στα ίδια μαθήματα.

Ακόμα και για την ίδια σχολή αν η εισαγωγή γίνεται από 2 διαφορετικά πεδία, τα συνολικά μόρια μπορεί να διαφέρουν γιατί δεν είναι ίδιοι συντελεστές βαρύτητας.

Με απόφαση της συγκλήτου κάθε ΑΕΙ ορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους περιορισμούς που αναφέρουμε.

 • Ο συντελεστής βαρύτητας σε κάθε ένα από τα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20% και το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 100%.
 • Αν απαιτείται σε κάποιες σχολές εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (όπως π.χ. στις στρατιωτικές σχολές) ο συντελεστής πρέπει να είναι 10% ή 20%)
 • Στις σχολές που απαιτείται εξέταση σε 2 ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8%.
 • Το ποσοστό που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθεται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Αν κάποιο ίδρυμα δεν καθορίσει συντελεστή βαρύτητας, καθορίζονται αυτοί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παραδείγματα συντελεστών βαρύτητας

1ο Πεδίο

Ν. Γλώσσα

Αρχαία

Ιστορία

Λατινικά

ΕΚΠΑ Νομική

25%

25%

25%

25%

ΑΠΘ Νομική

30%

30%

20%

20%

ΕΚΠΑ Ψυχολογία

30%

25%

25%

20%

Ιστορία & Αρχαιολογία Αθήνα

30%

26%

24%

20%

Κοινωνιολογία Αθήνα

30%

20%

30%

20%

2ο Πεδίο

Ν. Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

Μαθηματικά

ΕΜΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχαν. Υπολογιστών

20%

30%

20%

30%

ΕΜΠ Μηχανολόγων Μηχανικών

22%

26%

20%

32%

Μαθηματικών Αθήνας

20%

25%

20%

35%

Φυσικής Αθήνας

20%

33%

20%

27%

3ο Πεδίο

Ν. Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

ΕΚΠΑ Ιατρική

25%

25%

25%

25%

ΑΠΘ Ιατρική

25%

25%

25%

25%

Παν. Πατρών Ιατρική

25%

25%

25%

25%

Βιολογία Θεσ/νίκης

20%

20%

27%

33%

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)

20%

25%

25%

30%

4ο Πεδίο

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά

Πληροφορική

Οικονομία

ΟΠΑ Διοικητικής Επιστήμης

25%

25%

25%

25%

ΕΚΠΑ Πληροφορικής & Επικοινωνιών

20%

35%

25%

20%

Στατιστικής Αθήνα

22%

34%

22%

22%

ΟΠΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ.

25%

25%

25%

25%

Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

20%

30%

20%

30%

Παραδείγματα υπολογισμού μορίων
   

Συντελεστές βαρύτητας

Μαθήματα

Βαθμολογία

Σχολή Χ

Σχολή Ψ

Σχολή Ζ

Μάθημα Α

12

30%

20%

25%

Μάθημα Β

14

30%

20%

25%

Μάθημα Γ

18

20%

30%

25%

Μάθημα Δ

20

20%

30%

25%

  64 100% 100% 100%

 

 • Μόρια Σχολής Χ: [(12x0,30)+(14x0,30)+(18x0,20)+(20x0,20)]x1000=15400
 • Μόρια Σχολής Ψ: [(12x0,20)+(14x0,20)+(18x0,30)+(20x0,30)]x1000=16600
 • Μόρια Σχολής Ζ: [(12x0,25)+(14x0,25)+(18x0,25)+(20x0,25)]x1000=16000

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος, με την ίδια βαθμολογία, σε 3 διαφορετικές σχολές, συγκεντρώνει τρία(3) διαφορετικά συνολικά μόρια.

Αν κάποια σχολή απαιτεί και εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας 10% ή το 20% που ορίζει η σχολή και το γινόμενο προστίθεται στον αριθμό μορίων που δίνει το άθροισμα των 4 μαθημάτων.

Μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ από τα οποία δύο (2) είναι μαθήματα γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας που καθορίζονται από τις αντίστοιχες σχολές και ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία που γίνεται για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Διαδικασία μετεγγραφών όλων των υποψηφίων

Όλοι οι υποψήφιοι που θα εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ και συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια μετεγγραφής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, άσχετα αν είναι επιτυχόντες με το Α ή Γ Μηχανογραφικό.

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου